Yhdistyksen säännöt

Pohjois-Suomen Pääskyt ry
SÄÄNNÖT


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Pääskyt ry. ja kotipaikka on Oulun kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Pohjois-Suomen Pääskyt ry on aatteellinen yhdistys. Se on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti. Yhdistys pyrkii lisäämään teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisen kaupankäynnin oikeudenmukaisuutta ruohonjuuritasolla sekä syventämään kuluttajien tietämystä kehitysmaista ja vaihtoehtoisista kulutustavoista.

Yhdistys myy kehitysmaissa toimivien, järjestäytyneiden käsityöyhteisöjen tuotteita Suomessa. Yhdistys ei tavoittele voittoa, vaan saatu myyntituotto pyritään mahdollisimman suuressa määrin käyttämään avustustoimintaan kehitysmaissa sekä tiedotustoimintaan Suomessa.

Yhdistys voi tukea taloudellisesti kehitysmaissa toimivia paikallisia ryhmiä, jotka pyrkivät ihmisten elinolojen pysyvään parantamiseen. Yhdistys voi tavoitteidensa toteuttamiseksi järjestää kehistysmaa-aiheisia näyttelyjä, opintopiirejä, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Yhdistys voi julkaista lehteä tai muuta tiedotusmateriaalia. Yhdistys voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja järjestöille.

Yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja toiminnalleen järjestämällä keräyksiä, vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on myös Maailmankauppojen Liitto ry:n, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry:n ja Network of European World Shops (NEWS):in jäsen sekä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimivien Pääskyt/Svalorna-yhdistysten sisarjärjestö.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa toimia niiden toteuttamiseksi. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous päättää joka vuosi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen toiminnan tavoitteita. Liittyminen tapahtuu maksamalla vuotuinen kannatusmaksu, jonka suuruuden yhteisö voi itse päättää. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus kokouksessaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa yhden vuoden ajan maksamatta.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka koostuu 3–10 jäsenestä. Syyskokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja hallituksen erikseen valitsemilla henkilöillä kullakin yksin.

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen yhdistyskokous, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla tai viikkoa ennen kokousta julkaistulla syyskokouksen päättämällä sanomalehti-ilmoituksella.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
3. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. Valitaan hallitus, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään kokouskutsulehti.
6. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt. Päätös on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokoukseen osallistuvista jäsenistä.

Yhdistys voidaan purkaa päätöksellä, joka tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokoukseen osallistuvista jäsenistä sitä kummallakin kerralla kannattaa. Jos yhdistys puretaan, käytetään varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.